Cùng Mr. Đạt Datio – 9.0 IELTS Speaking học thêm những phương pháp để nói Tây và tự nhiên để nâng band điểm IELTS Speaking của chính mình.

WHAT TO SAY WHEN YOU DON’T KNOW WHAT TO SAY?

  1. Well I was kinda hoping that you wouldn’t ask this question, so when you did, my mind just kind of went blank. 
  2. Well this is such a tough question, because […] is not really relevant to my life.
  3. Well I don’t have a very satisfactory answer to this I’m afraid, because honestly, [….] is not a topic of my interest.  

TIPS ĐỂ NÓI TÂY HƠN

Sử dụng trạng từ để bổ sung vào ý đang nói.

1. Pretty: khá (khẳng định)

E.g. The movie is pretty good

     I’m pretty sure we met before

     I’m going to find a new apartment pretty soon

     You have to go the the concert pretty early to get a good seat

2. very (phủ định)

E.g.  I’m not very sure if he’s gonna come

       The movie wasn’t very good

3. pretty much ~ almost completely: hầu như

E.g.  They’re pretty much the same (chúng hầu như là giống nhau)

        I ‘ve pretty much finished packing now (tôi hầu như xếp hành lí sắp xong rồi)

        He goes out pretty much every night (hầu như đêm nào anh ta cũng đi ra ngoài)

3 TIPS GIÚP BẠN PHÁT ÂM GIỌNG MỸ CHUẨN VÀ CÓ NGỮ ĐIỆU TÂY

  • Word pronunciation (vowel, consonant) + word stress: phát âm từ chuẩn gồm nguyên âm, phụ âm và trọng âm. Khi từ có 2 âm tiết trở lên sẽ có trọng âm

E.g. Advice, Access, Situation

  • Stress content words: Nouns, Verbs, Adjectives: nhấn những chữ mang ý nghĩa câu 

Function words: and, or, of: không nhấn

  • Rise at comma – Fall at full stop: chưa hết ý thì lên giọng, hết ý rồi sẽ xuống giọng.

DÙNG TỪ NỐI MƯỢT NHƯ NGƯỜI BẢN XỨ TRONG IELTS SPEAKING (Part 1,2)

1. Thay chữ “In addition/ moreover” thành: 

  • on top of that
  • besides
  • apart from that

E.g. I enjoy listening to pop music. On top of that, I’m also pretty into blues and jaz.

2. As a result -> …., so …

E.g. Yesterday I got caught in the rain, so I am kinda sick to day./ ….. that’s why I’m pretty sick today.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here