Một trong những phương pháp Huyền dùng để giúp tiết kiệm thời gian trong ielts
writing task 2 là: Làm mở bài = paraphrase đề -> Làm kết bài = paraphrase mở bài (chốt lại ý đã nói trên thân bài)

Để làm được như vậy mình cần có lượng từ đồng nghĩa theo chủ đề nhất định. Huyền
học từ đồng nghĩa bằng cách phân tích các bài mẫu. Đây là Folder bài mẫu task 2 nếu
bạn cần nhé:

Việc làm mở bài và kết bài theo phương pháp trên giúp Huyền tiết kiệm rất nhiều thời
gian. Thời gian tiết kiệm được H dùng đầu tư vào việc nghĩ ý tưởng, triển khai ý ở phần
thân bài. Hình dưới là ví dụ mình hoạ cho phương pháp mở = paraphrase đề, kết =
paraphrase mở, bạn xem thử phần ví dụ bên dưới để hiểu rõ nhé.

Ví dụ 1:

ĐỀ: More and more people are migrating to cities in search of a better life, but city life can be extremely difficult. Explain some of the difficulties of living in a city. How can governments make urban life better for everyone?

MỞ = PARAPHRASE ĐỀ

• More and more people = An increasing number of people
• are migrating to cities = are moving to large metropolises
• in search of a better life = in the hope of a better future
• the difficulties of living in a city = the challenges of living in urban areas
• make urban life better for everyone = improve the quality of life for all city residents

An increasing number of people are moving to large metropolises in the hope of a better future. This essay will discuss some of the challenges of living in urban areas and several measures that governments could take to improve the quality of life for all city residents.

KẾT = PARAPHRASE MỞ

• several measures that governments could take = various steps could be taken
• to = in order to
• the challenges of living in urban areas = the two main problems facing urban life

In conclusion, various steps could be taken in order to solve traffic congestion and air pollution, which are the two main problems facing urban life.

Ví dụ 2

ĐỀ: In many cities the use of video cameras in public places is being increased in order to reduce crime, but some people believe that these measures restrict our individual freedom. Do the benefits of increased security outweigh the drawbacks?

MỞ = PARAPHRASE ĐỀ

• video cameras = surveillance cameras
• in order to reduce crime = crime deterrence
• In many cities = in many major cities around the world
• some people believe that = some people argue that
• restrict our individual freedom = invade people’s privacy
• the benefits of = the beneficial effects of
• increased security = increasing security using video cameras
• the drawbacks = the disadvantages

The use of surveillance cameras as crime deterrence is being increased in many major cities around the world. Although some people argue that this invades people’s privacy, in my opinion, the beneficial effects of increasing security using video cameras do outweigh the disadvantages.

KẾT = PARAPHRASE MỞ

• The use of surveillance cameras as crime deterrence is being increased = increasing the use of surveillance camera systems
• invades people’s privacy = invade individual freedom
• the beneficial effects of … do outweigh the disadvantages = brings more benefits than drawbacks

In conclusion, despite the idea that increasing the use of surveillance camera systems will invade individual freedom, I would argue that this brings more benefits than drawbacks.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here