Dưới đây là một số ý tưởng và từ vựng mà Huyền ghi chú lại khi đọc các bài báo (bbc, national geographic,….) về các chủ đề. Các bạn có thể áp dụng những từ vựng này vào IELTS Writing task 2 hoặc IELTS Speaking nhé. Nhiều bài viết có thể coi là dàn bài mẫu cho các bạn trong IELTS Writing và Speaking.

Hãy đọc và làm giàu ý tưởng và từ vựng của mình cùng Ms. Nguyễn Huyền nhé.

 1. CHỦ ĐỀ ANIMAL EXTINCTION
 2. CHỦ ĐỀ ANIMAL TESTING
 3. CHỦ ĐỀ WATER POLLUTION
 4. CHỦ ĐỀ WORLD HUNGER
 5. CHỦ ĐỀ OVERPOPULATION
 6. CHỦ ĐỀ STRESS
 7. CHỦ ĐỀ CITY LIFE
 8. CHỦ ĐỀ TET HOLIDAY
 9. CHỦ ĐỀ CHRISTMAS
 10. CHỦ ĐỀ AIR POLLUTION
 11. CHỦ ĐỀ AVERAGE LIFE EXPECTANCY
 12. CHỦ ĐỀ FOREIGN AID
 13. CHỦ ĐỀ LANGUAGE
 14. CHỦ ĐỀ CULTURE
 15. CHỦ ĐỀ ANIMALS
 16. CHỦ ĐỀ ENERGY
 17. CHỦ ĐỀ FAMILY AND CHILDREN
 18. CHỦ ĐỀ TECHNOLOGY
 19. CHỦ ĐỀ BUSINESS AND MONEY
 20. CHỦ ĐỀ THROWAWAY SOCIETY
 21. CHỦ ĐỀ TOURISM
 22. CHỦ ĐỀ TRANSPORT
 23. CHỦ ĐỀ AGEING POPULATION
 24. CHỦ ĐỀ FAMILY STRUCTURE AND FAMILY ROLES
 25. CHỦ ĐỀ GENETICALLY-MODIFIED FOODS
 26. CHỦ ĐỀ SPORT AND EXERCISE
 27. CHỦ ĐỀ ENVIRONMENT
 28. CHỦ ĐỀ EDUCATION
 29. CHỦ ĐỀ CRIME
 30. CHỦ ĐỀ GOVERNMENT SPENDING
 31. CHỦ ĐỀ HEALTH
 32. CHỦ ĐỀ HOUSING AND ARCHITECTURE

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here